UNIFICATION OF EDUCATIONAL AND PEDAGOGICAL FORECASTING IN THE UKRAINIAN SOCIALIST SOVIET REPUBLIC OF THE PERIOD 1930-1940

  • Cherniak S. G. Канд. пед. наук, доцент, завідувач відділу наукової роботи та редакційно-видавничої діяльності, Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв, м. Київ, Україна
Keywords: Educational and Pedagogical Forecasting, Unification of Education

Abstract

The article is devoted to the problem of the unification of educational and pedagogical forecasting in the Ukrainian Socialist Soviet Republic of the period 1930-1940. The author emphasizes that the unification of educational and pedagogical forecasting in the Ukrainian Soviet Socialist Republic of the period 1930-1940 hid the threat of a social explosion, led to the strengthening of the national course to build a communist society. All this affected the invariant component of the content of educational and pedagogical forecasting in the context of dominant socio-economic (industrialization, collectivization) and political (monopolization, curtailment of Ukrainization) factors. During the studied period, we focus on the spread of state institutions of higher pedagogical education, in particular, industrial-pedagogical institutes, institutes of social education, pedagogical technical schools, which determined new conditions for staffing higher schools. We also emphasize the search for the optimal model of the functioning of the education system and the development of numerous teacher training projects.

References

Аніщенко О. В. Проблема наукової організації праці в історії розвитку педагогічної науки і практики в Україні (кінець ХІХ – ХХ століття). Монографія. Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2008. 355 с.

Артемова Л. В. Історія педагогіки України: Підручник. Київ: Либідь, 2006. 422 с.

Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: монографія. Київ: Богданова А. М., 2008. 406 с.

Грицак Я. Й. Нарис історії України. Формування модерної нації ХІХ – ХХ століття. Київ: Yakaboo Publishing, 2022. 656 с.

Зайченко І. В. Історія педагогіки. У двох книгах. Книга ІІ. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. Київ: Видавничий дім "Слово", 2010. 1032 с.

Листування з Наркомфіном УСРР та райвиконкомами про обкладання податком служителів культу, реєстрацію статутів релігійних громад і по розгляду заяв та скарг віруючих за 1930 – 1932 рр. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 1, оп. 6, спр. 214, арк. 1 – 175.

Листування з райвиконкомами про закриття молитовних будинків, реєстрацію статутів релігійних громад та розгляду заяв служителів культу і окремих віруючих, 28 грудня 1930 року – 28 січня 1932 року. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 1, оп. 6, спр. 217, арк. 1 – 406.

Левківський М. В. Історія педагогіки: Навч.-метод. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 190 с.

Левківський М. В., Пащенко Д. І. Історія педагогіки: Підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 380 с.

Любар О. О., Стельмахович М. Г., Федоренко Д. Т. Історія української школи і педагогіки: Навч. посіб. Київ: Знання, 2006. 447 с.

Падалка С. С. Рецензії й огляди видання Ткаченка В. М. Україна: quo vadis — куди йдемо. Український історичний журнал. 2018. № 1. С. 215 – 219.

Плохій С. М. Якої історії потребує сучасна Україна? Український історичний журнал. 2013. № 3. С. 4 – 12.

Протокол засідання колегії Наркомосу УСРР (копія) та матеріали до нього від 11 лютого 1929 року. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 166, оп. 9, спр. 9, арк. 1 – 44.

Протоколи релігійних з'їздів і нарад за 1930 та 1931 рік. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 1, оп. 6, спр. 212, арк. 1 – 98.

Семеновська Л. А. Ідея політехнізму в шкільній освіті України (ХХ століття): монографія. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2012. 344 с.

Семеновська Л. А. Процес реалізації ідеї політехнізму в шкільній освіті України (ХХ століття). Педагогічні науки. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 2013. № 1(57). С. 28 – 36.

Сірополко С. О. Історія освіти в Україні. Київ: Наукова думка, 2001. 912 с.

Смолій В. А., Сарбей В. Г., Хміль І. С., Кульчицький С. В. Україна: діалектика національного розвитку. Препринт № 7. Київ: Інститут історії Академії наук Української СРР, 1989. 32 с.

Ткаченко В. М. Україна: історіософія самоорганізації. Київ: Інститут історії України НАН України, 1994. 41 с.

Тригубенко В. В., Нестеренко Л. С. Освіта і педагогічна думка в Києві за тисячу років. Навч. посіб. Київ: ТОВ "Кадри", 2002. 369 с.

Усатенко Т. П. Українська національна школа: минуле і майбутнє (українознавчий вимір). Київ: Наукова думка, 2003. 286 с.

Хмельницька О. С. Педагогіка. Історія педагогіки: навч.-метод. посібник. Переяслав: Домбровська Я. М., 2021. 222 с.

Views:

43

Downloads:

40

Published
2023-03-17
Citations
How to Cite
Cherniak S. G. (2023). UNIFICATION OF EDUCATIONAL AND PEDAGOGICAL FORECASTING IN THE UKRAINIAN SOCIALIST SOVIET REPUBLIC OF THE PERIOD 1930-1940. International Journal of Innovative Technologies in Social Science, (1(37). https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30032023/7949
Share