РІВНІ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

  • Павелків К. М. Канд. пед. наук, Україна, м. Рівне, доцент кафедри іноземних мов Рівненського державного гуманітарного університету
Keywords: foreign language competence, foreign language training, future specialist of social sphere, reflexion, self-assessment

Abstract

The article presents the results of experimental research of foreign language competence level of future social sphere specialist. The experimental data are compared with the results of students’ under study self-assessment of their foreign language competence level. The article shows the results of the influence of methodological system of foreign language training of future social sphere specialist on the increase of the level of foreign language competence among participants of experimental groups. Creative, medium, satisfactory and unsatisfactory levels of foreign language competence of future social sphere specialist are characterized from the point of view students’ reflexion. The research approves the effectiveness of pedagogical influences introduced at the forming stage of the experiment through approbation of the author’s methodical system of foreign language training in the university.

References

Бегека Д. А. Підготовка майбутніх магістрів іноземної філології до формування фахової комунікативної компетентності студентів педагогічного університету: Дис. ... канд. пед. н.: 13.00.04 – К.: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2015. – 259 с.

Демченко Д. І. Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх юристів засобами іноземної мови у фаховій підготовці: монографія / Д. І. Демченко. – Х.: Видавець Іванченко І. С., 2014. – 213 с.

Клочко В. І. Формування професійно спрямованої іншомовної компетентності фахівців технічних та економічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій : монографія / В. І. Клочко, М. Г. Прадівлянний. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 196 с.

Крикун В. Д. Експериментальна перевірка технології формування іншомовної компетентності майбутніх магістрів військового управління // педагогічні науки. – 2017. – Вип. LXXV. – Т.3 – С. 55-59.

Павелків К. Критерії та рівні іншомовної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах університету / К. Павелків // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2018. – Вип. 18. – С. 273-283.

Паласюк М. Формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів вищих технічних закладів освіти // Людинознавчі студії: зб. наук. пр. Дрогобицького держ. пед. ун-ту імені Івана Франка. Серія: Педагогіка. – Дрогобич: Вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск 29. Ч. 1. – С.144-154.

Ставицька І. Формування іншомовної компетентності магістрантів машинобудівних спеціальностей засобами мультимедіа // Витоки педагогічної майстерності. – 2017. – Вип. 20. – С. 234-238.

Ткачов А. С. Формування іншомовної компетентності в інтелектуально здібних учнів основної школи // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – 2017. – Вип. 2 (41). – С. 241-244.

Published
2019-11-30
Citations
How to Cite
Павелків К. М. (2019). РІВНІ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. International Journal of Innovative Technologies in Social Science, (8(20), 16-20. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30112019/6820
Share