ANALYSIS AND DEFINITION OF THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF “SOCIOCULTURAL VALUES”

  • Zaredinova Elvira Rifativna Сandidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Laboratory of Institutional Education, Institute of Problems on Education of NAES of Ukraine, Kyiv https://orcid.org/0000-0001-6054-3064
Keywords: value, culture, society, value orientations, sociocultural values, student youth

Abstract

The results of the theoretical analysis of the essential-functional nature of sociocultural values at the present stage of scientific research are considered in the article. It is determined that the concept of “value” is leading to the axiological approach. Different approaches to understanding the content of sociocultural values as a scientific category are characterized. The essence of the concept of “sociocultural values” is defined, the characteristic features are presented. The necessity of sociocultural values formation at modern student youth in the conditions of educational process of institution of higher education is revealed. It is emphasized that the educational environment of institution of higher education promotes formation of value and semantic sphere of students.

References

Bekh I.D. (2003) Vykhovannya osobystosti [Education of personality]. Kn. 2: Osobystisno oriyentovanyy pidkhid: naukovo-praktychni zasady [Personality-oriented approach: scientific and practical principles.]. Kyiv: Lybidʹ. 342 p.

Bolotina V.YU. (1997) Moral’ni tsinnosti pidrostayuchoho pokolinnya [Moral values of the growing generation] // Tsinnosti osvity i vykhovannya [Values of education and upbringing]. Kyiv. P. 19–21.

Borenko YA. (2006) Osoblyvosti hromadyanskykh tsinnisnykh oriyentatsiy students’koyi molodi [Peculiarities of civic value orientations of student youth] // Visnyk Lvivskoho un-tu. Seriya pedahohika. Vyp. 21. Ch. 2. P. 92–97.

Boryshevskyy M.Y. (1999) Natsionalna svidomist’ u stanovlenni osobystosti hromadyanyna [National consciousness in the formation of the citizen’s personality] // Psykholohiya samosvidomosti: istoriya, suchasnyy stan ta perspektyvy doslidzhennya [Psychology of self-awareness: history, current state and prospects of research]. Kyiv. P. 27–34.

Zhernosyek I.P. (2002) Deyaki tsinnisni oriyentatsiyi uchnivskoyi molodi [Some value orientations of student’s youth] // Nova pedahohichna dumka [New pedagogical thought]. No 3–4. P. 148–152.

Ikonnykova S.N. (1987) Dyaloh o kulture [Dialogue about culture]. Leningrad. 205 p.

Polyakova H.B. (2004) Nravstvennaya kultura v aksyolohycheskom prostranstve sovremennoy shkoly [Moral culture in the axiological space of the modern school]: dyss. ... kandydata ped. nauk: 13.00.02. Saint Petersburg. 152 p.

Pokhresnyk A.K. (2002) Sotsiokul’turni oriyentatsiyi students’koyi molodi transformatsiynoho suspil’stva: sutnist’ ta dynamika (na materialakh zhyttyetvorchosti suchasnoho ukrayins’koho studentstva) [Sociocultural orientations of student youth of transformational society: essence and dynamics (on the materials of life creativity of modern Ukrainian students)]: dys... kandydata filos. nauk: 09.00.03. Kyiv.147 p.

Sevastʹyanova E.A. (2003) Sotsyal’no-pedahohycheskye aspekty issledovanyya studencheskoy molodezhy [Socio-pedagogical aspects of the study of student youth] // Visnyk Luhans’koho derzhavnoho ped. un-tu imeni Tarasa Shevchenka. – Ped. nauky. No 7. Ch.2. P. 86–92.

Shayhorods’kyy YU. (2009) Tsinnisni oriyentatsiyi v psykholohichniy strukturi osobystosti [Value orientations in the psychological structure of personality] // Sotsial’na psykholohiya [Social psychology]. No 4. P. 65–73.

Etyka [Ethics] (1992) / T.H. Abolina, V.V. Yefymenko, O.M. Linchuk ta in.Kyiv:Lybid’. 328 p.

Yuriy M.F. (2006) Sotsiolohiya kul’tury [Sociology of culture]. Kyiv: Kondor, 302 p.

Views:

264

Downloads:

2048

Published
2020-06-30
Citations
How to Cite
Zaredinova Elvira Rifativna. (2020). ANALYSIS AND DEFINITION OF THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF “SOCIOCULTURAL VALUES”. International Journal of Innovative Technologies in Social Science, (5(26), 3-6. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30062020/7130
Share