ПОНЯТТЯ ГІБРИДНОСТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНОМОВНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ: МОВОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

  • Мірончук Т. А. кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
  • Одарчук Н. А. кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри практики англійської мови, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна
Keywords: hybridity, semes analysis, definition analysis, semantic field differentiation, connotative semes, denotative semes, identity, valorative semantics

Abstract

The paper addresses the notions of hybridity («гібридність») and discusses social preconditions that account for its recurrence in the Ukrainian culture. The issue is explored via social, political, scientific, and cultural spheres, which make lingual context for the external semantics of the notion of hybridity. The internal semantics of the notion is studied through its dictionary definitions. As a result, there are revealed denotative and connotative semes that are indicative of and associated with the notion “hybridity” in the Ukrainian culture.

References

Андрієвський Т. Г. Концептуалізація гібридної війни: політологічний вимір / Т. Андрієвський // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки: [зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди]. – Вип. 1 (13). – 2017. – С. 4-15.

Бахтин М. М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук / сост. С. Г. Бочаров. – СПб.: Азбука. – 200. – 336 с.

Бгабга Г. Націєрозповідність / Гомі Бгабга // Слово. Знак. Дискурс: Антропологія світової літературно-критичної думки XX ст. / за ред. М. Зубрицької. – Львів, 1996. – С. 559-562.

Вернер Гейзенберг // Українська Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki

Гібридна інтелектуальна система / Дефініція. // Українська Вікіпедія. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki

Едвард Лоренц. // Українська Вікіпедія. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki

Євтушенко С. О. (2017). Проблема гібридної ідентичності у творах англо-індійських письменників / С. Євтушенко // Літературознавчі студії : [зб. наук. праць КНУ ім. Тараса Шевченка] / за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – Вип. 1 (1). – 2017. – С. 175-185. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0056629-

Завірюха П. Д. Генетика: Словник / П. Завірюха. – Львів, НАУ. – 2008.

Зубрицька М. О. (2008). Теоретичні засади гібридності з погляду рецептивної естетики / М. Зубрицька // Літературне місто: онлайн-бібліотека української літератури [Освітній онлайн ресурс]. – Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=18944

Клімкін П. Українська дипломатія на перехресті епох. [Електронний портал]. – Режим доступу: https://dt.ua/internal/ukrayinska-diplomatiya-na-perehresti-epoh-263587_.html/

Підвисоцький Я. В. Гібридні фінансові інструменти в практиці управління міжнародними бізнес-проектами // Ефективна економіка. [Електронне наукове фахове видання]. – 2012. – Вип. 8. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1331

Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.; за ред. М. П. Требіна. – Харків: Право, 2015. – 816 с.

Портал мовної політики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://languagepolicy.info/tag/movna-polityka-v-ukrayini/page/3/; https://dt.ua/internal/ukrayinska-diplomatiya-naperehresti-epoh-263587_.html/

Сидоркіна І. Поняття "гібридний письменник": культурна самоідентифікація сучасних япономовних транскультуральних письменників / І. Сидоркіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури: [зб. наук. праць КНУ] / за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – Вип. 1(21). – 2015. – С. 71-77.

Яворська Г. М. Феномен гібридної війни / Г. М. Яворська, О. І. Їжак // Світова гібридна війна: український фронт: [монографія] / за заг. ред. В. П. Горбуліна. – К.: НІСД, 2017. – 496 с.

Blended Learning Model / Definition. [Electronic Resource]. – Mode of access: http://www.christenseninstitute.org/blended-learning-definitions-and-mod.

Bonk C.J., Graham C.R. (2006). The Handbook of Blended Learning Environments: Global Perspectives, Local Designs / Curtis Bonk, Charles Graham (Eds). – San Francisco: Jossey-Bass/ Pfeiffer. – 624 p.

Bhabha H. K. (1990). Nation and Narration / Homi K. Bhabha. – USA & Canada: Routledge, 1990. – 333 p.

Gardner H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences / Howard Gardner. – New York: Basic Books. – 496 p.

Glenn R. W. (2009). Thoughts on «Hybrid» Conflict / Russell Glenn // Small Wars Journal. [Electronic Resource]. – Mode of access: http://www.smallwarsjournal.com/mag/docstemp/188-glenn.pdf.

HIS / Definition. –Mode of access: https://www.igi-global.com/dictionary/hybrid-intelligent-systems/13472

Hoffman F. G. (2007). Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars / Frank Hoffman. – Arlington: Potomac Institute for Policy Studies. – 71 p.

Hybridity / Definition // Encyclopedia. [Electronic Resource]. – Mode of access: http://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/sociology-and-social-reform/sociology-general-termsand-concepts/hybridity

Published
2019-01-31
Citations
How to Cite
Мірончук Т. А., & Одарчук Н. А. (2019). ПОНЯТТЯ ГІБРИДНОСТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНОМОВНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ: МОВОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ. International Journal of Innovative Technologies in Social Science, (1(13), 15-20. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/31012019/6324
Share