ГЕНДЕРНО-ВІКОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО- ПРОФЕСІЙНІ ЧИННИКИ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

  • Балахтар В. В. к. пед. наук, доц., Україна, м. Чернівці, кафедра педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича https://orcid.org/0000-0001-6343-2888
Keywords: creativity, creative potential, gender characteristics, Social Work specialist, stages of professional development

Abstract

The article deals with the age and organizational factors of the creative potential of Social Work specialists. On the basis of the results of the empirical study, the level of creative potential, the indicator of creative potential depending on gender, place of the residence of specialists, length of work, the stage of professional development ("self- determination as a specialist", "the stage of self-projecting of professional path"), "self-regulation in professional self-development, self-affirmation and self-improvement in professional activity ","self- realization of a specialist as a professional, the achievement of “achme”, “a reflection of professional experience and self-creation of meaning further way of life”.

References

Вишнякова Н. Ф. Психологические основы развития креативности в профессиональной акмеологии: автореф. дис. ... д-ра психол. наук. – М., 1996. 24.

Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта, Психология мышления. Под ред A. M. Матюшкина. – М., 1965. 433-456.

Гендерні складові процесу розвитку. Витяг зі звіту Світового Банку. Гендер і державна політика, пер. з англ.; упоряд. П. Ренкін. – К, 2004. 17-60.

Гришак С. М. Особливості формування сучасних егалітарних поглядів у майбутніх спеціалістів соціальної сфери в процесі підготовки до реалізації ідеї гендерної рівності у професійній діяльності. Вища школа. Херсонський державний університет. Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/4754. 21-31.

Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень. За ред. В. О. Моляко, О. Л. Музики. Житомир, 2006. 320.

Кравець В. П. Гендерна педагогіка. Тернопіль, 2003. 416.

Лєскова Л.Ф. Феномен креативності в професійній діяльності менеджера соціальної роботи. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2016. 76-78.

Лэндри Ч. Креативный город. М., 2011. 399.

Маркова А. К. Психология профессионализма. М., 1996. 312.

Моляко В.О. Психологія творчості – нова парадигма дослідження конструктивної діяльності людини. Практична психологія та соціальна робота. К., 2004. No8. 1-4.

Мунтян І. С. Гендерний підхід у професійній підготовці студентів вищих педагогічних закладів:

дис. ...канд.. пед. наук: 13.00.04. Одеса, 2004. 19.

Попович О. В. Філософські виміри креативного потенціалу особистості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2013. Вип. 6. 36-41 Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2013_6_8

Психологічна енциклопедія. Автор-упорядник О. М. Степанов. К., 2006. 424.

Психологічні дослідження творчого потенціалу особистості: монографія. Авт. кол., наук. керівник В. О. Моляко. К., 2008. 208.

Тодорова І. С. Розвиток креативно-інноваційного потенціалу майбутніх менеджерів. Психологія і особистість. 2017. No 1(11). 259-267.

Чуль О. М. Креативний потенціал як конвергентний чинник регіонального розвитку. Економічний форум. 2017. No 1. 77-83 Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2017_1_13

Формування у молоді гендерно-відповідальної поведінки (на прикладі українських ВНЗ). За заг. ред. Н. Світайло. Суми, 2013. 209.

Шандрук С.К. Психологічні засади розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологі : 19.00.07 : дис. ... д-ра психол. наук; Тернопільський нац. ун-т. Тернопіль, 2016. 458.

Amabile T. M. How to Kill Creativity. Harvard Business Review. 76. No 5 (September-October 1998). 76- 87. Retrieved from: https://hbr.org/1998/09/how-to-kill-creativity

Magadley W., Kamal Birdi. Two sides of the innovation coin? An emprical investigation of the relative correlates of idea generation and idea implementation. International Journal of Innovation Management. February 2012. Vol. 16. No 01.

Views:

162

Downloads:

184

Published
2018-08-30
Citations
How to Cite
Балахтар В. В. (2018). ГЕНДЕРНО-ВІКОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО- ПРОФЕСІЙНІ ЧИННИКИ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ. World Science, 3(8(36), 50-56. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6079