MOTIVATIONAL-AND-VALUABLE COMPONENT OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHER-PREPARATION TO IMPLEMENTATION OF HEALTH-CARE ACTIVITY

Keywords: motivational-and-valuable sphere, preparation, future teacher, physical education, health-care activity

Abstract

The motivational-and-valuable component of future physical education teacher-preparation to implementation of health-care activity is analyzed in the article. It is established that it characterizes: maturity and hierarchy of motives in a healthy lifestyle based on value orientations, the attitude of future professionals to a healthy lifestyle and their future profession as the most valuable thing. Hence, the motivating factors are divided into three groups: needs, motives, values ​​(attitudes). It is assumed that needs (as a source of motivation), motives (as causes of motivation) and attitudes (as a mechanism of motivation) are elements of the first level of the hierarchical structure of motivational readiness. It is proved that the other elements are derived from them. In particular the derivatives include will, emotions, values, needs.
Indicators of the motivational-and-valuable sphere are selected: motivational conviction and valuable attitude to professional activity (focus on forming a valuable attitude to the pupils' own health by means of physical education; belief in the necessity of forming a healthy way of life of pupils), awareness of the social importance of a healthy that is necessary for preserving and promoting the individual's health; valuable attitude to the health of their pupils and their own health, awareness of health as a value, ability to realize their health needs in a specific activity, formation of a positive attitude and value-and-notional attitudes, belief in the need of a healthy life for self-improvement, self-affirmation, for the realization of life and professional goals; emotional and value attitude to a healthy lifestyle; the effectiveness of volitional efforts to show creative health in practice, the formation of qualities that characterize the psycho-emotional stability of the individual: endurance, tact, kindness, accuracy and diligence in promoting health.

References

Белинская Т. В. Психологические составляющие развития ценностного отношения к здоровью у студентов педагогического вуза : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. Калуга, 2005. 174 с.

Бермудес Д. Обґрунтування моделі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до реалізації варіативних модулів у процесі професійної діяльності. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. 2017. № 7. С. 26–36.

Воробьева И. Н. Формирование мотивационно-ценностного отношения подростков к здоровому образу жизни средствами физической культуры : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Владикавказ, 2014. 207 с.

Гришина Е. П. Формирование готовности будущего учителя физической культуры к созданию и реализации здоровьесберегающих образовательных технологий : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Самара, 2005. 231 с.

Гусак П. М., Зимівець Н. В., Петрович В. С. Відповідальне ставлення до здоров’я : теорія та технології : монографія / за ред. П. М. Гусака. Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. 219 с.

Давыдова С. А. Профессиональная подготовка будущих учителей физической культуры к формированию здоровьесберегающей стратегии обучающихся : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Махачкала, 2017. 211 с.

Елисеева Л. А. Подготовка учителя физической культуры к использованию нетрадиционных средств оздоровления учащихся на уроках и во внеурочное время : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Барнаул, 2005. 209 с.

Іванова Г. І. Характеристика поняття та компонентів культури здоров’я майбутніх вчителів. Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології : реалії і перспективи : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Полтава, 9 лист. 2017 р.). Полтава : ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка, 2017. С. 111–113.

Іванова Л. І. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з відхиленнями у стані здоров’я : теорія та методика : монографія. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. 600 с.

Карасєвич С. А. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності у закладах загальної середньої освіти : монографія. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 204 с.

Кенсицька І. Модель формування цінностей здорового способу життя студентів у процесі фізичного виховання. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2017. № 4. С. 69–76.

Козак Н. Г. Здоров’язберігаюче виховання підлітків основної школи в навчально-виховному процесі : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07. Полтава, 2016. 240 с.

Козуб М. В. Формирование профессиональной готовности будущих учителей физической культуры к осуществлению здоровьесберегающей деятельности в школе : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Елец, 2007. 223 с.

Крошка С. А., Борисенко Л. Л., Єршов С. І. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до впровадження здоров’язбережувальних технологій на уроках. Гуманізація навчально-виховного процесу. 2014. Вип. LXIX. С. 205–212.

Лобачев В. В. Формирование здоровьесберсгающей компетенции в профессиональной подготовке будущего педагога физической культуры : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01; 13.00.08. Воронеж, 2006. 210 с.

Малорошвило Л. Н. Формирование готовности студентов вузов физкультурно-спортивного профиля к здоровьесбережению учащихся : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Челябинск, 2004. 171 с.

Маркин С. Н. Подготовка будущего учителя к самоорганизации здорового образа жизни средствами физической культуры : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Барнаул, 2004. 170 с.

Миргородська Г. М. Формування культури здоров’я у майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю в процесі професійної підготовки: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2017. 250 с.

Никифорова Л. А. Формування професійної культури майбутніх учителів фізичного виховання в процесі фахової підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Одеса, 2017. 26 с.

Пашин А. А. Формирование ценностного отношения к здоровью в физическом воспитании учащейся молодежи : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Москва, 2011. 413 с.

Попова Н. Г. Формирование ценностного отношения учащихся к здоровому образу жизни в образовательном процессе современной школы : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Великий Новгород, 2015. 253 с.

Свірщук Н. С. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-рекреаційної роботи в школі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Вінниця, 2013. 23 с.

Сорокина В. М. Формирование у студентов отношения к здоровому образу жизни как профессиональной ценности : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Волгоград, 2010. 241 с.

Степанченко Н. І. Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Вінниця, 2017. 629 с.

Филанковский В. В. Теория и практика формирования профессиональной готовности учителя физической культуры : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01; 13.00.04. Ставрополь, 2000. 459 с.

Філіпп’єва О. А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до валеологічного виховання учнів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Кіровоград, 2008. 23 с.

Швед Л. В. Подготовка студентов педвуза к формированию здорового образа жизни у школьников : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Чебоксары, 2007. 196 с.

Published
2020-06-30
Citations
How to Cite
Tanasiichuk, I. (2020). MOTIVATIONAL-AND-VALUABLE COMPONENT OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHER-PREPARATION TO IMPLEMENTATION OF HEALTH-CARE ACTIVITY. World Science, 3(6(58), 23-29. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30062020/7118
Share