APPLICATION OF INNOVATIVE TEACHING METHODS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF ECONOMIC SPECIALTIES

  • Oneshko S. V. Ph.D., Ukraine, Odessa city, Odessa National Maritime University
Keywords: education, innovative methods, information and communication technologies, the efficiency of learning, economics

Abstract

The research examined the need for innovative focus of teaching activities on the example of students in higher education. During the study identify the possibility of using the specific innovative teaching methods in the preparation of students of economic specialties. Established that the presence of exclusively traditional educational approaches has led to a mismatch of learning outcomes and knowledge practitioner graduates meet the needs of individual enterprises. Determined the significance of innovative teaching methods in the educational process, the problematic issues that arise in connection with the transformation processes in the formation of existing innovative technologies in education and the possibility of their use in the preparation of students of economic specialties.

References

Ministry of Education and Science of Ukraine (2013). National Strategy for Development of Ukrainian education by 2021. Retrieved from http://www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf (in Ukr.)

Zholdasbekov, A. A., Nurlybekova, A. B. & Zholdasbekova, B. A. (2013). Innovatsionnye informatsionnye tekhnologii v sfere obrazovaniya vysshey shkoly [Innovative information technology in education of high school]. Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya – Successes of modern science, 5, 66-68; Retrieved from https://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=31677 (in Russ.)

Bistrova, Yu. V. (2015). Іnnovatsіynі metodi navchannya u vishchіy shkolі Ukraїni [Innovative teaching methods in higher education Ukraine]. Pravo ta іnnovatsіyne suspіl'stvo – The right and innovative society, 1 (4). Retrieved from http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2015/04/Bystrova.pdf. (in Ukr.)

Dubasenyuk, O. A. (2004). Іnnovatsіynі navchal'nі tekhnologії – osnova modernіzatsії unіversitets'koї osvіti [Іnnovative educational technologies – the basis of the modernization of university education]. Osvіtnі іnnovatsіynі tekhnologії u protsesі vikladannya navchal'nikh distsiplіn – Educational innovative technologies in the process of teaching, 3-14. (in Ukr.)

Bondarchuk, N. V. (2011) Іnnovatsіynі tekhnologії v osvіtі [Innovative Technologies in Education]. Vinnitsa Pedagogіchniy al'manakh. Teaching almanac, 9, 207-213. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/pedalm/texts/2011_9/037.pdf (in Ukr.)

Strіlets', S. І. (2011). Іnnovatsіynі tekhnologії і metodi navchannya u vishchіy osvіtі: problemi ta perspektivi [Innovative technologies and teaching methods in higher education: problems and prospects]. Vіsnik Chernіgіvs'kogo natsіonal'nogo pedagogіchnogo unіversitetu – Bulletin of the Chernihiv National Pedagogical University. – Chernigov. – Випуск 90, 204-209. (in Ukr.)

Dobroskok, І. І. (2008). Іnnovatsіynі pedagogіchnі tekhnologії: teorіya ta praktika vikoristannya u vishchіy shkolі : monografіya [Innovative educational technology: theory and practice in higher education: monograph]. – Pereyaslav-Khmel'nitskiy: Vid-vo S. V. Karpuk. Pereyaslav- Khmelnitsky: Izd S.V. Karpuk. – 284 р. (in Ukr.)

Doronina, N. N. (2011). Organizatsiya uchebnogo protsessa v vuze s ispol'zovaniem aktivnykh metodov obucheniya: metody obucheniya studentov v vuze [The organization of educational process in high school with the use of active teaching methods: students' learning methods in high school]. Sotsiologiya obrazovaniya – Sociology of Education, 3, 31-38. (in Russ.)

Batrakova, L. G. (2012). Optimizatsiya uchebnogo protsessa v vuze s ispol'zovaniem informatsionnykh tekhnologiy [Optimization of educational process in high school with use of information technologies]. Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik – Yaroslavl Pedagogical Gazette. – Yaroslavl, 1, Vol. II, 7-13. (in Russ.)

Lyul`ka, V. S., Perynskyj Yu. Ye. (2012). Innovacijni metody` navchannya v texnologichnij osviti [Innovative teaching methods in technological education]. Vіsnik Chernіgіvs'kogo natsіonal'nogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі T.G. Shevchenka – Bulletin of the Chernihiv National Pedagogical University named after T . Shevchenko. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vchdpu/ped/2012_97/Lyul1.pdf (in Ukr.)

Fatkhutdіnova, O. V. (2012). Vprovadzhennya novikh tekhnologіy v protsesі pіdgotovki spetsіalіstіv pravoznavstva [The introduction of new technologies in the preparation of specialists]. Gumanіtarniy vіsnik Zaporіz'koї derzhavnoї іnzhenernoї академії – Humanitarian Law Journal Zaporozhye State Engineering Academy, 48, 35-39. (in Ukr.)

Sіmonenko, V. (2014). Іnnovatsіynі metodiki u pіdgotovtsі suddіv [Innovative techniques in training judges]. Slovo natsіonal'noї shkoli suddіv Ukraїni – Word National School of Judges of Ukraine, 1, 108-111. (in Ukr.)

Khripunkova, A. P. (2015). Innovatsionnye tekhnologii obucheniya v professional'nom obrazovanii [Innovative learning technologies in vocational education]. Retrieved from http://group- global.org/ru/publication/17276-innovacionnye-tehnologii-obucheniya-v-professionalnom-obrazovanii (in Russ.)

Malits'ka, І. D. (2012). Napryamky rozvytku suchasnyx system osvity Yevropejskyx krayin [Areas of modern education systems of European countries]. Іnformatsіynі tekhnologії v osvіtі – Information T echnologies in Education, 12, 174-179. – Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2012_12_27 (in Ukr.)

Batrakova, L.G. (2012). Innovatsii v sfere obrazovaniya: ekonomicheskie aspekty. [Innovation in education: economic aspects]. Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik – Yaroslavl Pedagogical Gazette,4, Vol. I, 121-124. (in Russ.)

Tapio, V. (2007). New technologies and innovation in higher education and regional development // RU&SC vol. 4. n. 2. P. 16-24. (in Engl.)

Boud, D. & Feletti, G. (1998). The Challenge of Problem-Based Learning, London: Kogan Page, 01(04), 4-6. (in Engl.)

Natarajan, M. (2005). Innovative T eaching T echniques for Distance Education // Communications of the IIMA. Volume 5 Issue 4, P. 73-79. (in Engl.)

Abdalova, O. I. (2014). Ispol'zovanie tekhnologiy elektronnogo obucheniya v uchebnom protsesse [The use of e-learning technologies in educational process]. Distantsionnoe i virtual'noe obuchenie – Distance and virtual learning, 12, 50-55. (in Russ.)

Azimov, E. G. (2014). Massovye otkrytye onlayn-kursy v sisteme sovremennogo obrazovaniya [Massive open online course in the system of modern education]. Distantsionnoe i virtual'noe obuchenie – Distance and virtual learning, 12, 4-12. (in Russ.)

Xiang, J. (2014). Research on Teaching Methods for Communication Engineering Students in Colleges. Open Journal of Social Sciences, 2, 9-12. Retrieved from http://dx.doi.org/10.4236/jss.2014.25003 (in Engl.)

Views:

251

Downloads:

84

Published
2018-05-01
Citations
How to Cite
Oneshko S. V. (2018). APPLICATION OF INNOVATIVE TEACHING METHODS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF ECONOMIC SPECIALTIES. International Journal of Innovative Technologies in Economy, (4(16), 16-20. Retrieved from https://rsglobal.pl/index.php/ijite/article/view/684
Share