G. M. GULYAMOVA; M. B. ARIPKHODZHAYEVA; D. O. NIZOMOVA; D. M. RAKHMATOVA. ABOUT METHODS OF DECREASE IN FIRE HAZARD AT GAS STATIONS. International Academy Journal Web of Scholar, v. 1, n. 1(31), p. 8-10, 31 Jan. 2019.