CHARACTERISTICS OF THE CONTENT OF PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR EDUCATION OF PHYSICAL QUALITIES OF EDUCATIONAL SUBJECTS "SCHOOL-SECTION" IN THE PROCESS OF EXTRACURRICULAR WORK FROM PHYSICAL EDUCATION

  • Tetyana Рolulyashchenko Senior Teacher, Senior Lecturer of the Department of Sports Disciplines educational-scientific institute of physical education and sport, Ukraine, Starobilsk, DZ "Lugansk National University the name of Taras Shevchenko"
  • Yuri Рolulyashchenko Candidate of Pedagogical Sciences, associate professor, professor of the department, Director of the educational-scientific institute of physical education and sports, Ukraine, Starobilsk, DZ "Lugansk National University the name of Taras Shevchenko"
Keywords: upbringing, physical qualities, pedagogical conditions, physical training

Abstract

Content of pedagogical conditions of education of physical qualities of subjects of the educational space, "School-Section" in the process of extra- curricular work on physical education. The article deals with topical issues related to the creation of certain pedagogical conditions that promote the upbringing of physical qualities of pupils of the school. The concept of the "condition" in the scientific sources is revealed. The importance of creating certain pedagogical conditions is proved, as a qualitative organization of the educational process on physical education of the children of the school depends on them. The pedagogical conditions that allow to consider extracurricular activity of students of the basic school as the activity having significant educational potential for solving modern problems of physical education in institutions of general secondary education, as well as for development of physical qualities of students, namely: creation of a single educational space "School - Section ", aimed at uniting the educational potential of the subjects of the educational environment for the organization of extracurricular classes on cycling sports and the education of the physical qualities of the pupils of the school; raising the level of pedagogical skill of the trainer-teacher; scientific and methodical provision of the process of raising the physical qualities of cyclists; organization of psychological and pedagogical support for students of the main school in the process of extracurricular activities in cycling.

References

Bezpalko O. V. Orhanizatsiia sotsialno-pedahohichnoi roboty z ditmy ta moloddiu u terytorialnii hromadi : teoretyko-metodychni osnovy : [monohrafiia] / O. V. Bezpalko. – K. : Naukovyi svit, 2006. – 363 s. , s. 33].

Bekh I. D. Vykhovannia osobystosti: Skhodzhennia do dukhovnosti: nauk. vydannia / I. D. Bekh. – K. : Lybid, 2006. – 272 s.. Bezpalko. – K. : Naukovyi svit, 2006. – 363 s. , s. 33].

Bondarchuk E. Y. Osnovы psykholohyy y pedahohyky : kurs lektsyi // E. Y. Bondarchuk, L. Y. Bondarchuk. – [3-e yzd., steretyp.]. – K. : MAUP, 2002. – 168 s.

Vedmedenko B.F. Teoriia i metodyka vykhovannia interesu v uchniv do zaniat fizychnoiu kulturoiu. – Dys..dokt.ped.nauk. – K., APN Ukrainy, 2005. – 701 s.

Zhydko Yu.S. Formyrovanye potrebnosty v neprerыvnom fyzycheskom sovershenstvovanyy starsheklassnykov obshcheobrazovatelnыkh shkol: avtoref. dys. na zdobuttia nauk, stupenia kand. ped. nauk: 13.00.01 / Yu.S. Zhydko. – Ryha, 2000. – 24 s

Poluliashchenko T.L. Проблеми фізичного виховання учнів основної школи в процесі позакласних занять у сучасній науковій психолого-педагогічній літературі./ T.L. Poluliashchenko: [Naukovyi zhurnal Khersonskoho derzhavnoho universytetu «Innovatsiina pedahohika»] Vypusk 7 Tom 1. Odesa. 2018r. S.160-135. [Elektronnyi resurs] - http://www.innovpedagogy.od.ua/7-1-eng.

Ozhehov S. Y. Slovar russkoho yazыka / S. Y. Ozhehov. – M. : Russkyi yazыk, 1987. – 748 s., s. 626..

Poluliashchenko T. L. Vozrast nachala zaniatyi detei velosypednыm sportom / T. L. Poluliashchenko // Materyalы VII Mezhdunarodnoi nauchno-praktycheskoi konferentsyy «Olympyiskyi sport, fyzycheskaia kultura, zdorove natsyy v sovremennыkh uslovyiakh», Luhansk 28 travnia 2010. S.112-117..

Poluliashchenko T. L. Osnovы postroenyia protsessa fyzycheskoi podhotovky v makrotsykle honshchykov, kotorыe spetsyalyzyruiutsia v kross-kantry na эtape nachalnoi podhotovky / Scintific Youth:Priorities of the Word Science/ Festschrift of the IV International Scienrific-Practical Conference. Published: 20 february 2014. Luhansk: ”LNU”, LLC Virtualnaya realnost. The Author(s). Scientific YouthSYPWSCYSUA.IC-S1LNU_2020 S. 100 sovremennыkh uslovyiakh», Luhansk 28 travnia 2010. S.112-117.

Poluliashchenko T. L. Formuvannia fizychnykh yakostei shkoliariv starshoi shkoly pid vplyvom zaniat velosypednym sportom / T. L. Poluliashchenko // Naukovyi visnyk Donbasu. - Starobilsk. – 2014. – No 4(28)– Rezhym dostupu – http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN28/24.pdf.

Shendryk Y. H. Samorazvytye lychnosty v kontekste proektyrovanyia obrazovanyia / Y. H. Shendryk // Pedahohyka. – 2004. – No 4. – S. 98–114

Poluliashchenko T. L. Pedahohichni peredumovy vykhovannia fizychnykh yakostei uchniv v pozaklasnii roboti z fizychnoho vykhovannia i sportu / T. L. Poluliashchenko // Pedahohichni nauky. Zbirnyk naukovykh prats vypusk LXXX. No 80 Tom 3.2017 S.91-96 Khersonskoho derzhavnoho universytetu [Elektronnyi resurs] http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_80/part_3/20.pdf.

Published
2019-06-30
Citations
How to Cite
Tetyana Рolulyashchenko, & Yuri Рolulyashchenko. (2019). CHARACTERISTICS OF THE CONTENT OF PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR EDUCATION OF PHYSICAL QUALITIES OF EDUCATIONAL SUBJECTS "SCHOOL-SECTION" IN THE PROCESS OF EXTRACURRICULAR WORK FROM PHYSICAL EDUCATION. International Academy Journal Web of Scholar, (6(36), 31-35. https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/30062019/6553
Share