THE PSYCHOLOGICAL ROLE OF ETHNIC IDENTITY IN GLOBALIZATION CONDITIONS

  • Predko Victoriia Ph.D. Student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
Keywords: ethnicity, ethnic identity, globalization, ethnic values, ethnic socialization

Abstract

The article is devoted to a theoretical analysis of the problem of ethnic identity and its main mechanisms. The driving factor in the life of the ethnic group is its ethnic identity, which is an important component of socialization and a leading factor in the further development of the individual, its productive functioning in society. The article analyzes the main provisions on the definition of ethnic identity. The basic functions and structure of ethnic identity are considered, its psychological role is determined. The process of ethnic identity formation in the times of globalization changes is characterized. Its leading role in socio- psychological adaptation, maintaining the mental health of the individual and maintaining state integrity are determined. The important role of ethnic identity in the formation of ethno-national values that regulate the living space of society is emphasized. The article presents the relationship of ethnic identity with the ethnic mentality of the population.

References

Dudkevych T. (2018) Nacional`no-kul`turna identy`chnist` yak chy`nny`k psy`xichnogo zdorovʼya osoby`stosti. [National-cultural identity as a factor of mental health of the individual.]. Abstracts of Papers: Formuvannya nacional`no-kul`turnoyi identy`chnosti osoby`stosti u vy`kly`kax chasu: zbirny`k materialiv Vseukrayins`kogo kruglogo stolu (do 100-richchya vid zasnuvannya Kam'yanecz`-Podil`s`kogo nacional`nogo universy`tetu imeni Ivana Ogiyenka). (pp. 53-56). Kamianets-Podilskyi. [in Ukrainian].

Durkheim E. (1991) Cennostnye i "real'nye" suzhdenija [Value and "real" judgments]. Sociologicheskie issledovanija, 2, 17-26. [in Russian].

Nagorna L. (2002) Nacional`na identy`chnist` v Ukrayini [National identity in Ukraine]. Kyiv. [in Ukrainian].

Nakonechny`j V. M. (2011) Svitove ukrayinstvo v suchasny`x globalizacijny`x procesax. [World Ukrainianness in modern globalization processes.] Problemy` mizhnarodny`x vidnosy`n: zb. nauk.pracz. (2). 164-179. [in Ukrainian].

Skotny`j V. G. (2005) Filosofiya: Istory`chny`j i sy`stematy`chny`j kurs. [Philosophy: A history and systematic course.]. Kyiv: Znannya Ukrayiny. [in Ukrainian].

Uvarova T. I. (2012) Terminologichna problematy`ka kategoriyi mental`nosti v kul`turologiyi. [Terminological issues of the category of mentality in cultural studies] Naukovi zapy`sky`. Seriya “Kul`turologiya”, 9. 3–13. [in Ukrainian].

Varij M. J. (2009) Zagal`na psy`xologiya: pidruchny`k. [General psychology: textbook] Kyiv: Centr uchbovoyi literatury. [in Ukrainian].

Zabely`na N.A. (2003) Mentalitet i mental'nost'. [Mentality] Teorija jazyka i mezhkul'turnaja kommunikacija. 21—28. [in Russian].

Published
2020-03-31
Citations
How to Cite
Predko Victoriia. (2020). THE PSYCHOLOGICAL ROLE OF ETHNIC IDENTITY IN GLOBALIZATION CONDITIONS. International Academy Journal Web of Scholar, (3(45), 31-34. https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/31032020/7005
Share