DEVELOPMENT THE TECHNOLOGY OF REENGINEERING SPECIALIZED INFORMATION SYSTEMS

  • Alina Mikhnova кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних управляючих систем, Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна https://orcid.org/0000-0001-9877-4298
  • Dmutro Mikhnov кандидат технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних управляючих систем, Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна https://orcid.org/0000-0002-9940-8553
  • Kateryna Chyrkova аспірантка, асистент кафедри інформаційних управляючих систем, Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна https://orcid.org/0000-0002-3749-3043
Keywords: specialized information systems, reengineering of specialized information systems, efficiency, degree of working places automation

Abstract

The technology of reengineering of specialized information systems is offered, which allows determining the option of reengineering of automated working places, which will maximize the effect of specialized information system, namely, completeness and reliability of information support of business processes, in a limited budget.
The article analyzes the existing approaches to reengineering of information systems, methods and models used to form a rational version of design solutions, identifies the features of reengineering of specialized information systems, formed the technology of reengineering of specialized information systems. The proposed technology of reengineering of specialized information systems can be used to improve the performance of the organization, which depends on the completeness and reliability of information support of business processes.

References

Kryvoruchko O.V., Dytynjuk O.V. (2017). Informacijni tekhnologhiji modeljuvannja vyrobnychykh procesiv jak instrument pryjnjattja upravlinsjkykh rishenj [Information technology of production process modeling as a tool for managerial decision making], Upravlinnia rozvytkom skladnykh system, 31, 65–70

Akymova Gh.P., Solovj'ev E.V., Pashkyna E.V. (2007). Metodologicheskij podhod k opredeleniju vlijanija chelovecheskogo faktora na rabotosposobnost' informacionnoj sistemy [Methodological approach to determining the influence of the human factor on the performance of an information system], Trudy YSA RAN, 29, 102–112.

Bezkorovainyi V.V. Podoliaka К.E. (2015). Metod reinzhynirynhu topolohichnykh struktur system velykomasshtabnoho monitorynhu [Method of reengineering topological structures of large-scale monitoring systems], Prykladna radioelektronika, 14, 3, 204– 209.

Hozhyi O. P., Dykhta L. M., Krasnov M. Ye. (2010). Orhanyzatsyia vybora varyantov reynzhynyrynha ynformatsyonnykh system dlia predpryiatyia teplosnabzhenyia [Organization of the choice of options for reengineering information systems for a heat supply enterprise], Naukovi pratsi, 130, 143, 136-140.

Akhtyrchenko K.V., Sorokvasha T.P. (2003). Metody i tekhnolohyy reynzhynyrynha IS [Methods and technologies of information system reengineering], Trudy Ynstytuta systemnoho prohrammyrovanyia RAN, 1-11.

Diachkov, D.V., Markina I.A. (2018). Tekhnolohiia vdoskonalennia informatsiinoi bezpeky na osnovi protsesiv hnuchkoho reinzhynirynhu [Technology for detailed information security based on the processes of naughty reengineering]

Safonov M. (2014). Metod reinzhynirynhu informatsiinoi systemy z vykorystanniam obiektiv upravlinnia [The method of reengineering information systems and management organizations], Informatsiini systemy ta tekhnolohii, 13(89), 105 – 113.

Massel L.V., Heraniushkyn A.A. (2012). Razrabotka parallelnoi versyy prohrammnoho kompleksa (PK) dlia otsenky nadezhnosty elektroэnerhetycheskykh system na osnove unasledovannoho PK yantar [Development of a parallel version of a software package (pc) for assessing the reliability of electric power systems based on the legacy pc amber], Vestnyk Yrkutskoho hosudarstvennoho tekhnycheskoho unyversyteta, 3, 1 – 7.

Fong J. Information Systems Reengineering, Integration and Normalization (2015), 3nd edition. Springer

Mikhnova A.V., Mikhnov D.K., Chyrkova K.S. (2019). Modelj specializovanoji medychnoji informacijnoji systemy [Model of special medical information system], Newsletter of the Kremenchutsk National University named after Mikhail Ostrogradsky. Kremenchuk: KrNU, 5(118), 75–82. DOI: https://doi.org/10.30929/1995-0519.2019.5.75-82

Mikhnova А., Mikhnov D., Chyrkova K. (2016). Information support model of production transfusion processes, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3/3(81), 36–43. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.71673

Mikhnova A.V., Mikhnov D.K., Chyrkova K.S. (2019), “Method for evaluating the efficiency of upgrading specialized information systems”, Innovative technologies and scientific solutions for industries, 4(10). 69–76. DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2019.10.069

Mikhnova A.V., Mikhnov D.K., Chyrkova K.S. Chіnіlyn А.V. (2017). Kryterii vyboru struktury informatsiinoi systemy zakladiv sluzhby krovi [Criterion for the vibration of the structure of the information system and the establishment of the blood service], Bionika intelektu, 1 (88), 41–44.

Mikhnova A.V., Mikhnov D.K., Chyrkova K.S. (2015). Metod formuvannia orhanizatsiino-tekhnichnykh struktur sehmentiv IS sluzhby krovi [The method of forming the organizational and technical structures of the segments of the IC blood service], Information processing systems, 12 (137), 156 – 160.

Published
2021-01-15
Citations
How to Cite
Alina Mikhnova, Dmutro Mikhnov, & Kateryna Chyrkova. (2021). DEVELOPMENT THE TECHNOLOGY OF REENGINEERING SPECIALIZED INFORMATION SYSTEMS. International Academy Journal Web of Scholar, (1(51). https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/30012021/7394
Share