ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ В ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Keywords: organizational forms, educational process, future IT teachers, information and educational environment

Abstract

The article provides a comparative analysis of traditional and innovative organizational forms of education in the higher education institutions. New forms of educational activity with the use of ICT tools (network interaction, multimedia lecture, online lecture, slide lecture, distance learning, electronic seminars, webinars, case technology, forum, e-mail consultation, computer testing, telecommunication project, group projects on wiki technology, joint blogging, etc.). In the article we opened didactic possibilities of application of innovative organizational forms in educational process. The peculiarity of the application of electronic lecture and its types (online-lecture, slide-lecture, video-lecture, combined lecture; laboratory works with the use of computer and appropriate software; independent work on informatics; network interaction and its resources (teleconference, chat, WWW) (World Wide Web), e-mail, FTP, blog), online communities and forms of educational activities (educational teleconference, off-line conference or virtual conference, chat, training workshop, virtual learning with the help of the pedagogical community, educational competition, joint creation of web pages, virtual survey of students, educational virtual project, virtual party, master class on a specific topic, design seminar, project festival, etc.), distance, blended learning and their software.

References

Биков В. Ю. Відкрите навчальне середовище та сучасні мережні інструменти систем відкритої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання: зб. наук. пр. / за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука. Київ: Атіка, 2005. 272 с.

Везиров Т. Т. Формирование профессиональных умений будущих учителей математики и информатики на основе web-технологий: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Махачкала, 2009. 193 с.

Гуржій А. М., Лапінський В. В. Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовища вищих навчальних закладів. Інформаційні технології в освіті. 2013. Вип. 15. С. 3–5.

Гуревич Р. С., Гордійчук Г. Б., Коношевський Л. Л. та ін. Освітнє середовище для підготовки майбутніх педагогів засобами ІКТ: монографія / за ред. Р. С. Гуревича. Вінниця: ФОП Рогальська І. О., 2011. 348 с.

Заріцька С. І., Пархоменко О. М. Використання веб-технологій у навчальному процесі. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2014. № 8. С. 39–43.

Лапінський В. В., Регейло І. Ю. Навчання з використанням електронних засобів навчального призначення як керований процес. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. 2012. Вип. 12. C. 751–759.

Магомедов Р. М. Подготовка учителей информатики к использованию новых организационных форм в образовательном процессе: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02. Москва, 2017. 333 с.

Патаракін Є. Д. Розроблення учнівських, студентських і викладацьких спільнот на базі мережних сервісів Веб 2.0. Київ: НМЦ «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2007. 88 с.

Смирнова І. М. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів технологій до розроблення і використання електронних освітніх ресурсів : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04; 13.00.02. Київ, 2018. 709 с.

Стеценко Г. В. Практичне використання вікі-енциклопедії в навчально-виховному процесі. Комп’ютер в школі та сім’ї. 2009. № 5. С. 34–39.

Сурхаев М. А. Развитие системы подготовки будущих учителей информатики для работы в условиях новой информационно-коммуникационной образовательной среды: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02; 13.00.08. Москва, 2010. 332 с.

Шроль Т. С. Формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2017. 354 с.

Views:

154

Downloads:

115

Published
2020-10-17
Citations
How to Cite
Andrii Shuliak. (2020). ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ В ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ. International Academy Journal Web of Scholar, (8(50). https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/30112020/7223
Share