Iryna Tukhar, Viktoriya Shapovalova, Valentyn Shapovalov, & Valeriy Shapovalov. (2021). PHARMACOLOGICAL VIEW ON THE PROBLEM OF COMORBIDITY IN THE PHARMACOTHERAPY OF CHRONIC PANCREATITIS. Science Review, (3(38). https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/30072021/7591