[1]
Salimov Vagif Hasan Oglu 2021. APPLICATION OF FUZZY ELECTRE METHOD WITH TRAPEZOIDAL FUZZY NUMBERS. World Science. 8(69) (Aug. 2021). DOI:https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082021/7654.