KUNDENKO MYKOLA; MOISEEVA NATALIA; PYLYPENKO SVITLANA; SKUBII IRYNA; OMELCHENKO HALYNA. PROBLEM OF CULTURAL IDENTITY IN THE SPACE OF INFORMATION SOCIETY. International Academy Journal Web of Scholar, v. 3, n. 7(25), 12 Jul. 2018.