Iryna Tukhar, Viktoriya Shapovalova, Valentyn Shapovalov, and Valeriy Shapovalov. 2021. “PHARMACOLOGICAL VIEW ON THE PROBLEM OF COMORBIDITY IN THE PHARMACOTHERAPY OF CHRONIC PANCREATITIS”. Science Review, no. 3(38) (May). https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/30072021/7591.