IRYNA TUKHAR; VIKTORIYA SHAPOVALOVA; VALENTYN SHAPOVALOV; VALERIY SHAPOVALOV. PHARMACOLOGICAL VIEW ON THE PROBLEM OF COMORBIDITY IN THE PHARMACOTHERAPY OF CHRONIC PANCREATITIS. Science Review, n. 3(38), 31 May 2021.